Begrotingvisie D66 2010 voor de gemeente Hilversum

In de herfst van het crisisjaar 2009 werd zoals jaarlijks de gemeentelijke begroting Hilversum besproken. Wimar Jaeger voerde het woord en kwam met ingrijpende voorstellen. Onder het mom van banen eerst dan pas steun, stelde D66 voor werkloosheidbeleid onder te brengen bij de wethouder economische zaken in plaats van sociale zaken. Jaeger pleitte voor een hilversums deltaplan voor kinderopvang, met concrete locaties en voorstellen.

Bezuinigen moest volgens het D66 raadslid op inhuur van derden. Uitgaan van de kracht van het eigen ambtenarencorps is het devies wat Jaeger betreft. Langs de lijn van ambitie, keuze en verbinding laat Jaeger zien dat D66 een structureel plan voor Hilversum heeft. Hij eindigt met de veelzeggende uitspraak: “en dan zijn er nog drie thema’s die D66 tot topprioriteit wil verheffen: onderwijs, onderwijs en onderwijs!”.Lees hieronder de begrotingsspeech 2010 van D66 Hilversum door Wimar Jaeger

Ook in Hilversum ontkomen wij niet aan crisis noch aan griep. Wij moeten ons voorbereiden op moeilijke tijden. Uitdagingen rammelen aan de voordeur. Oplopende werkloosheid, schuldenproblematiek, faillissementen, bezuinigingen. De kernvraag is de Hilversumse politiek opgewassen tegen deze moeilijke tijden, is de Hilversumse begroting opgewassen tegen deze tijden? Kunnen wij met onze ambities nog inspireren, kunnen wij nog heldere keuzes maken, kunnen wij nog verbinden daar waar in moeilijke tijden ieder voor zich gaat en god er voor ons allen is?

Als het gaat om de aanpak van de crisis moeten we ook en met name kijken naar mensen die klappen krijgen, hun baan verliezen. D66 pleit voor een sterkere verbinding tussen economische zaken en sociale zaken. Het gaat om een arbeidsmarktbeleid; de koppeling tussen bedrijfsleven en werkzoekenden kan veel beter. Niet blijven hangen in de uitkering verstrekking maar een nieuwe baan is waar de focus moet liggen. Werkloosheid is primair een economische verantwoordelijkheid, en pas in tweede instantie een van sociale zaken. Breng het beleid daar waar het om werkloosheid gaat onder bij de wethouder van economische zaken. Dan kunnen onze resultaten als het gaat om re-integratie een stuk ambitieuzer; resultaatgericht in plaats van opvanggericht; dat is nodig.

D66 zal in de komende discussie over dit onderwerp op die resultaatgerichtheid insteken. Regie uit één hand zou daarbij kunnen helpen; Beroep doen op en stellen van “eisen” in economische dossiers aan bedrijven, voor leerplekken, stageplaatsen; vervolgeisen op gesubsidieerde inzet. Maar ook taakgerichte tijdsbesteding voor uitkeringsgerechtigden. We mogen ons afvragen waar werkzoekende gedurende hun periode van het ene naar het ander werk zinvol bezig kunnen zijn, voor hun eigen ervaring en voor de maatschappij.

Wij constateren dat dit college kiest voor een stabiele financiële koers, geen extra verzwaring van de lasten voor de inwoners van Hilversum. Een onomstotelijke voorwaarde voor D66. Wat gerommel met de rioolrechten op tijd terug op het juiste pad, het zei het college van Hilversum vergeven. Het college doet financieel beheer, het ontplooid noch grote plannen noch loopt het vooruit op grote bezuinigingen. D66 vindt dat gepast 4 maanden voor de verkiezingen.

D66 van mening dat de ambitie van het college rond inhuur beslist beter moet. Na het lezen van het stuk “bezuinigingsvoorstellen inhuur derden” (waarvoor dank) wordt veel duidelijk; de bezuiniging wordt gerealiseerd door vergroting van het ambtelijk apparaat. D66 is voor het aantrekken van kwaliteit en specialismen op onderwerpen die vaak bij de gemeente terugkomen.

Maar wij willen ook wijzen op de capaciteiten van het bestaande personeel. Vetrouw op en ga uit van de eigen kracht van onze ambtenaren! Kortom meer en inhoudelijk moeilijkere klussen naar bestaand personeel. Uitbreiding van personeel op permanente specialistische onderwerpen die nu via inhuur worden afgedekt akkoord. Maar ook echt bezuinigen, veel,kritischer naar de inhuur kijken en het CMT hierin taakstellend aansturen.

Goed; veilig en rustig op weg naar de verkiezingen van 2010. Dan weten we weer wat de Hilversummer wil. Een moment om stil te staan bij de toekomst en wat wij met haar willen. Een tijd om ambities te koesteren. Ambitie iets dat we in Hilversum te weinig hebben en afdoen als megalomanie. Ambitie als inspiratie voor mensen, ambitie in de zin van vernieuwing en innovatie, ambitie als de wil om iets te creëren, iets te bereiken. Ambitie als toekomstprofiel, ambitie als visie, als stippen aan de horizon, uitgangspunten als basis voor uitwerking.

Ambitie wordt gevolgd door de keuze. Keuze, als besluit, daadkrachtig, met rechte rug. De keuze niet omdat het makkelijk is maar omdat het overtuiging heeft en de keuze, waarvan we weten dat ze niet te lang mag duren.

Na de keuze de laatste stap de verbinding. De verbinding de derde poot van de kruk die politiek heet en waarlangs wij vanavond de begroting in Hilversum willen leggen. De verbinding, vertaald als betrekken van mensen bij plannen en uitvoering, de verbinding als samenbrengen van verschillende partijen om uit te wisselen en elkaar te versterken.

Ambitie, keuze en verbinding hoe staat het er volgens D66 mee als we naar Hilversum kijken: Er zijn in het afgelopen jaar en jaren veel zaken bereikt. Er was ambitie als het gaat om sport, cultuur en monumenten. Keuzes werden gemaakt, verbindingen gelegd. Er ligt een aansprekende sportnota met de ambitie meer kinderen bij sport te betrekken. We hebben gekozen voor het investeren in accommodaties. We leggen verbindingen tussen scholen en sport onderling, en ja er is een sterke toename van sportende jeugd!

Onze ambitie voor versterking van het culturele klimaat werd gevolgd door keuzes. Keuzes voor nieuwe uitvoeringen, verbindingen tussen instellingen, culturele samenwerking: een structurele verbetering voor Hilversum.

Bereikbaarheid is ook op ambitie gestoeld; optimaliseren van doorstroming zonder een weg over de hei. Er zijn echte keuzes gemaakt en er is verbonden. Het mag gezegd de verbinding als overleg met bewoners is, als het om de uitvoering van het IBP gaat, tot nu toe goed verlopen. Je had mogen rekenen op veel heftigere reacties als we zien welke veranderingen en overlast we hebben moeten doorstaan. Het ambtelijk apparaat wist met de wethouder door voortdurend overleg verbindingen te leggen.

Het IBP loopt op z’n einde; tijd voor nieuwe ambities. Nog steeds geen weg over de hei, maar wel aansluiten bij slimme oplossingen om de stijgende drukte tegen te gaan. Technologie, distributie systemen en vooral openbaar vervoer. D66 wil dan ook graag dat het college haar voorziene bezuiniging op het openbaar vervoer vanaf 2011 terugneemt. Eerder meer investeren in openbaar vervoer dan minder is het motto van D66.

Hoe staat het met de ambitie, de keuze en de verbinding als we praten over welzijn en zorg in Hilversum. Ambitie?? Je zou haast zeggen welke ?? Heeft dit college een welzijns ambitie? Waar is dit college als het gaat om resultaten op het gebied van welzijn? Welke keuzes maken we nu echt? Wel vinden dat je daklozen in Hilversum moet opvangen maar voor de keuzes weglopen is geen welzijnsbeleid het is welzijnsangst. We roepen de wethouder op per ommegaande met uitleg over zijn genomen besluiten te komen en een oplossing aan te dragen waar snel over besloten kan worden.

Welzijn zijn lijkt soms ook wel bestaande structureren en instellingen in het zadel houden, zonder te weten wat ze nu echt bijdragen. Dat is niet alleen ambitieloos, het maakt ons welzijnbeleid een open veld voor bezuinigingen waar Hilversum onvermijdelijk mee geconfronteerd gaat worden. Investeren doe je immers in succes niet in een zwart gat.

Beste bewijs dat het ontbreekt aan ambitie is het feit dat indicatoren allemaal gaan over wat er gedaan wordt niet over wat er bereikt wordt. Je best doen is belangrijk maar alleen het resultaat telt. Ik wil maar zeggen grazende koeien zijn een mooi gezicht maar zonder een hek eromheen vreten je moestuin leeg. Is het te laat, is het te laat voor een welzijnsambitie misschien niet. D66 roept het college op welzijn serieus te nemen de zin van de onzin te onderscheiden en inzichtelijk te maken

Zorg en welzijn zijn in de begroting gekoppeld, helaas. Want wat voor welzijn geldt, geldt ook voor zorg. Waar was dit college toen er voor zorg gezorgd moest worden? Niet omkijken zullen we maar zeggen maar dan nu wel aan de slag. Want wat nu niet kan, kan straks wel. Zorg visie voor over 10 jaar (als de locatie Blaricum is afgeschreven), een prachtig volledig geëquipeerd ziekenhuis op een innovatief zorgpark Monnikenberg. Met deze ambitie, de keuze maken om nu ruimte te reserveren voor extra ziekenhuisfuncties van straks. Nu verbindingen maken met andere zorgpartijen huisartsen voor een goede huisartsenopvang niet alleen overdag maar ook ’s avonds, revalidatie, chronische behandelcentrum, etc. Het is er allemaal, dit college hoeft alleen nog maar de handschoen op te pakken. De handschoen voor een steengoede geïntegreerde gezondheidszorg in Hilversum!

Als het gaat om ambities voor het onderwijs in Hilversum zal duidelijk zijn dat die voor D66 niet ver genoeg kunnen gaan. Ruim 3 jaar lang hameren wij op de ambitie van bij-de-tijdse onderwijshuisvesting, die essentieel is voor de kwaliteit van ons onderwijs. Ambitie om het aantrekken van een hogeschool naar Hilversum. Niets voorzichtig fluisteren en langzaam lobbyen; vooruit! Laat Hilversumse verpleegkundige studenten stage lopen in het ziekenhuis, laat kunstenaars in opleiding het culturele klimaat in Hilversum verrijken en aller belangrijkste vul de toekomstige mediageneratie met Hilversums opgeleiden! Haal die opleidingen naar HIlversum, als volledige opleiding of als dependence.

Ambitie voor een gezond binnenlucht voor onze scholieren! Het kan toch niet zo zijn dat wij denken dat onze jeugd gezond opgroeit in de natuur terwijl zij op school ongezonde lucht inademen! Voorzitter investeren in onderwijs is niet alleen een kwestie van willen maar een kwestie van moeten! Als er 1 ding is dat de continuïteit van onze samenleving kan helpen dan is het onderwijs. De investering in ons onderwijs mag (crisis of niet) niet worden aangetast, nu niet nooit niet!

Wij zeiden het al, naast ambitie is er de keuze. D66 is verheugd over de voortvarende aanpak van de onderwijshuisvesting door de waarnemend wethouder. D66 hoopt en verwacht dat deze collegeperiode succesvol afgerond kan worden. Wat ons betreft kunnen we, nee hadden we allang kunnen beginnen met kiezen.

De keuzes liggen voor het oprapen.

  1. De oplossing voor de Lorentzschoolproblematiek(inclusief naschoolse opvang) op het Philipsterrein.
  2. De oplossing voor de Mulock Houwerschool op terrein aan de Diependaalselaan. Hiertoe hebben wij een motie gemaakt, waarin wij het college verzoeken deze optie per ommegaande te onderzoeken.
  3. De oplossing voor de Donnerschool; niet midden in de woonwijk Kerkelanden. Waar wel? Die D66-optie is bekend: het begint met een “Z”
  4. De oplossing voor de Da Costaschool: eerst de scholen bouwen en dan de rest van het Lieven de Key-plan uitvoeren. Enne… geen stapeling van mensen en functies!
  5. De oplossing voor het Aloysius-mavo: nu bouwen nu, nu!

Bij ambitie en keuze hoort ook een verbinding. Het direct verbinden van Buitenschoolse opvang met scholen, qua locatie, qua faciliteiten, qua didactische aansluiting. Maar misschien nog wel veel belangrijker verbinden van sport, muziek, theater, kunst met Buitenschoolse opvang.

Zet in op die brede school! Verbinding van het museum met scholen en buitenschoolse opvang, het GNR. Verbinden overigens facilitair, niet autoritair, het moet uit de partijen zelf voort komen. Vertrouw op de eigen kracht van de instellingen en de mensen die er werken, roep ze op stimuleer ze, maar laat het ze zelf doen.

Bouwen, daar kun je in Hilversum een boek over schrijven. D66 wil dat boek naar de toekomst toe schrijven binnen de hoofdstukken minder complex, realistischer, veel hoger tempo en … in veel betere communicatie met de bewoners en buurten. Maar ook hier geldt dat de ambitie niet duidelijk is. Ambitie betekent visie; niet alleen over hoog of laag maar ook over uistraling, duurzaamheid, zichtlijnen, diversiteit versus functies stapelen, etcetera. A propos die woondienstenzones, kan het college die evaluatie niet wat naar voren trekken. Het zou toch een mooie bouwsteen kunnen zijn in de ambitie, daarbij is niet doen overigens ook een ambitie. Tsja, bouwen in Hilversum: hadden we nog maar een bouwmeester ala Dudok, die met visie en integrale stijl het tempo erin hield. Misschien een idee zo’n Hilversumse bouwmeester?

Naast ambitie, ik zei het al vele malen, is er ook “de keuze”, daar kunnen we er nu best een aantal van vinden. Hilversum heeft een tekort aan woningen toegesneden op de vraag van vandaag. Hilversum kan haar Hilversumse werknemers nog moeilijk huisvesten. Er moet wel wat gebeuren, zeker als je bedenkt dat juist op dit terrein Hilversum al drie jaar stil staat, of zijn het die schamele paar wonen boven winkels die het college nu gerealiseerd heeft waar de toekomst van Hilversum mee moet rekenen? Nee, aan projecten ontbreekt het niet. Het is als de tweede wet van de aërodynamica. Spontaan wordt de rotzooi op de kinderkamer alleen maar groter het ruimt zich niet uit zichzelf op. Zo is het ook met de bouwprojecten in Hilversum. Steeds weer nieuwe en andere ideeën, liefst grotere, maar uitvoering die zien we niet. Kom nu met voorstellen, gefaseerd niet volledige gestapelde megaprojecten, neem een deel van de Diependaalselaan exploitatie, een deel van de Langgewenst exploitatie, etc. D66 roept het college op te zorgen dat zij niet de geschiedenis ingaat als het dakloze college.

U raad het al naast de ambitie en keuze wil ik het ook nog met u hebben over de verbinding; goede communicatie tussen bestuur en inwoners. Goede communicatie is essentieel bij het ontwikkelen van de laatste(!) bouwplannen in Hilversum. Inwoners van Hilversum hebben recht op goede en actuele informatie. Omdat alles zo lang duurt ontglipt betrokkenheid en dat roept automatisch weerstand op. We moeten nu die vicieuze cirkel verbreken. We moeten nu de verbinding opnieuw maken. Snelheid in projecten is geboden. De gemiddelde doorlooptijd is nu ongeveer 15 jaar. Nu een plan betekent dat m’n kleinkinderen er hun pensioen in doorbrengen.

Vindt u het gek dat de participatieladder niet werkt de laatste fase van die ladder wordt door een totaal andere generatie beklommen dan de eerste! D66 vindt dat er een algemeen streven (ook in de raad) moet zijn voor veel kortere doorlooptijd tussen ambitie, keuze en verbinding. Als dat niet kan zorg er dan voor dat je bewoners rond bouwplannen 2 maal per jaar informeert over stand van zaken. Plaats borden met een visualisering van de plannen. Maak specifieke informatiecorners per bouwproject op de of een site. Er kan zoveel gedaan worden en eigenlijk. Informeer betrokkenen constant, het is zo eenvoudig.

Als het dus gaat om bouwen roept D66 het college op te beginnen met het opruimen van de speelkamer, dat kan door nu uitvoering te geven aan plannen, dat kan door gefaseerd plannen in te richten en het kan door de stekker eruit te trekken, zoals bij Lieve de Key gelukkig gedaan is.

Samenvattend

D66 kan zich op een flink aantal gebieden in de begroting vinden. D66 roept het college op tot

  1. Sterkere focus op arbeidsmarktbeleid vanuit portefuille economie en dan wel resultaatgericht en niet zozeer actiegericht.
  2. Geen bezuiniging op het openbaar vervoer dus ook de voorzienen bezuiniging zien wij terug gedraaid.
  3. Onmiddellijke uitvoerende actie als het gaat om onderwijs. De grootste knelpunten kunnen voor het volgende schooljaar opgelost zijn of al zeer ver in uitvoering zijn genomen!
  4. Actief en per omgaande met welzijn en zorg aan de slag om een ambitie stevig in de steigers te zetten daar waar het gaat om het uiteindelijk aantrekken van één totaal ziekenhuis in het innovatieve zorgpark Monnikenberg. Maar ook als het gaat om het inzichtelijk, resultaatgericht maken van zorg en welzijn in onze stad.
  5. Pak wonen in Hilversum nu aan, minder complex, realistisch, praktische en gefaseerd en allerbelangrijkste goed communicerend met bewoners en buurten

Politiek moet je bedrijven langs de lijnen van ambitie, keuzes en verbindingen. D66 zal al uw voorstellen op die vlakken positief kritisch blijven beoordelen.

Dank U wel

Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.